دانلود پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:
پرسشنامه فردگرایی اقتصادی توسط فلدمن (1981) ساخته شد. که شامل 10 گویه و دو مولفه برابری اقتصادی ادراك شده (گویه های 1 تا 7) و اخلاق كاری (گویه های 8 تا 10) شامل می شود.

بعد از هنجاریابی در ایران:

در پژوهش رحیمی و همکاران (1388) که هنجاریابی این پرسشنامه را انجام داده اند تعدا مولفه ها از دو مولفه به سه مولفه تغییر کرده است که عبارتند از: انطباق سازمان ها برای فرصت برابر (گویه های 4، 5، 6، 7)، فشارهای درون جامعه برای نگهداری فقر (گویه های 1، 2، 3)، اخلاق كاری (گویه های 8، 9، 10).

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :                            10

تعداد مولفه :                               3 مولفه (انطباق سازمان ها برای فرصت برابر، فشارهای درون جامعه برای نگهداری فقر، اخلاق كاری)

روایی و پایایی :                           دارد

نحوه نمره گذاری :                      دارد

منبع :                                         داردبرچست ها :