نمونه سوال امتحانی حقوق کار، حقوق در مددکاری با پاسخ دانشگاه پیام نور


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل نمونه سوالات سالهای:

نیمسال اول ۸۵-۸۴

نیمسال دوم ۸۵-۸۴

 نیمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب

 نیمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب

نیمسال اول ۸۷-۸۶

نیمسال دوم ۸۷-۸۶

 نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

نیمسال دوم ۸۸-۸۷

 نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب

 نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب

 نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب

 نیمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب

 نیمسال اول۹۱-۹۰ با جواب

 نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب

 نیمسال اول۹۲-۹۱ با جواب

 نیمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب

 نیمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب

 نیمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب

 نیمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب

 نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب

 نیمسال اول ۹۵-۹۴ با جواببرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,